Vragen Lokaal Belang over zonneparken buitengebied! - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Vragen Lokaal Belang over zonneparken buitengebied!

In mei 2020 hebben de gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum de visie ‘Ruimte voor Energie’ vastgesteld. De visie biedt een ruimtelijk kader waaraan initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie getoetst gaan worden. De visie geeft antwoord op de vraag op welke plekken zonne- en windenergie toegestaan worden en welke regels daarbij gelden. In die visie wordt voor het landelijk gebied ruimte geboden aan 3 zonneparken: per landschapstype één park. Voor die 3 zonneparken schrijft de gemeente een tender uit.Lokaal Belang Eemsdelta heeft de afgelopen week gesproken met bezorgde inwoners uit Middelstum en Spijk. Uit die gesprekken blijkt dat er inmiddels diverse plannen zijn binnengekomen en beoordeeld. Energiecoöperatie Middelstroom, initiatiefnemer van het beoogde zonnepark in Middelstum, schrijft op haar website dat het plan op 16 januari is ingediend. Verder schrijft de coöperatie dat de gemeente rond 1 april zal laten weten welke initiatieven door mogen gaan. De gesproken inwoners uit Middelstum zijn onlangs ontboden op het gemeentehuis. Zij kregen daar sterk het gevoel dat alles al in kannen en kruiken is. Meedenken over alternatieven was een gepasseerd station. Dit terwijl de plannen pas in december 2020 kenbaar zijn gemaakt aan de inwoners van Middelstum en buitengebied.

Daarnaast is er in januari jongsleden een dorpsbijeenkomst geweest, waar ongeveer 20 inwoners aanwezig waren in de digitale bijeenkomst. Wij hebben zelf een gesprek proberen te initiëren met Middelstroom. Het bestuur van de energiecoöperatie gaf echter aan op dit moment geen meerwaarde te zien in een gesprek over de plannen en verwijst voor verdere informatie naar hun website.  In Spijk heeft Pure Energie plannen om een zonneweide te realiseren op historische gronden rondom het Spijksterriet. De omwonenden zijn daarover ingelicht op 5 november 2020 doormiddel van drie online-bijeenkomsten. Ca. 25 inwoners hebben die bijeenkomsten gevolgd. Na de online bijeenkomsten hebben de directe omwonenden zich verenigd en een petitie opgesteld tegen het zonnepark. Deze petitie is door ca. 90 huishoudens ondertekend.

Recent hebben enkele woordvoerders van de omwonenden nogmaals een gesprek gevoerd met Pure Energie en een vertegenwoordiger van Eemsdelta Energiek. In deze gesprekken bleek – ondanks eerdere beloftes – dat er geen ruimte was om te praten over een alternatieve locatie. Ons is ten gehore gekomen dat Pure Energie het plan inmiddels heeft ingediend bij de gemeente Eemsdelta. In de visie ‘Ruimte voor Energie’ staat 37 keer het woord ‘draagvlak’ opgetekend. Verder staat in passage over procesparticipatie (hoofdstuk 9.1) dat het van het grootste belang is dat omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkeling van initiatieven voor duurzame energiewinning. Van initiatiefnemers wordt dan ook verwacht en gevraagd dat zij op gezette momenten in het ontwikkelproces in gesprek zijn met de omwonenden en belanghebbenden om zo te komen tot afspraken over:
• locatiekeuze;
• inpassing en omvang;
• deelname en eigenaarschap;
• koppelkansen;
• eventueel compensatie

Lokaal Belang Eemsdelta hecht er veel waarde dat dit zorgvuldig en tijdig in het proces gebeurt. Wij maken ons enige zorgen als we kijken naar de echte participatie en betrokkenheid. Op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde stel ik de onderstaande schriftelijke vragen:

1. Kunt u ons informeren over de huidige stand van zaken betreft de ingediende plannen en hoe het traject van besluitvorming er uit gaat zien? Zo ja, zou u dit op korte termijn willen doen? Zo nee, waarom niet?

2. Kunt u ons ook daarbij ook informeren op basis van welke toetsingskaders de plannen al dan niet worden gegund? Zo nee, waarom niet?

3. Aangezien wij als raadsleden geconfronteerd worden met ongeruste omwonenden, is het college bereid om ook de raad bij de besluitvorming te betrekken zodat ook wij de geselecteerde plannen aan de door ons vastgestelde kaders kunnen toetsen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met ons eens dat vroegtijdig in het traject van planvorming, de inwoners zorgvuldig moeten worden meegenomen in het proces? Zo ja, deelt het college onze mening dat in het geval van de twee besproken initiatieven dit summier is gebeurd?

Bron: Lokaal Belang Eemsdelta (2 maart 2021) foto van Pixabay rechtenvrije foto's
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud