Laatste begroting gemeente Loppersum sluitend - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Laatste begroting gemeente Loppersum sluitend

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum presenteert een sluitende begroting, zowel voor 2020 als meerjarig. Wethouder Rudi Slager (Financiën): "Wij realiseren ons dat dit een memorabele begroting is. Het is de laatste begroting in deze bestuursperiode en tegelijk de laatste begroting van de gemeente Loppersum. Wij hebben vorig jaar gezegd dat we Loppersum in 2021 op zoveel mogelijk terreinen op een goed niveau aan de startstreep van de nieuwe gemeente willen brengen. Dat staat in deze begroting dan ook centraal.Als wethouder van Financiën ben ik tevreden met dit resultaat. We hebben wel keuzes moeten maken. Wat kan wel en wat kan niet. Over de hele linie, maar met name in het sociaal domein en de openbare ruimte. Waar de economische voorspoed een sterk positief effect heeft op de ontwikkeling van de rijksfinanciën rijgen de financiële zorgen van de gemeenten zich aaneen. Deze onevenwichtigheid past niet bij de situatie waarin gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden dragen, met beperkte mogelijkheden om de kosten te beïnvloeden. Juist de gemeentelijke diensten en voorzieningen zijn van grote betekenis voor het dagelijkse welbevinden van inwoners. De begroting van de gemeente Loppersum is weliswaar betrouwbaar sluitend, ook meerjarig, maar met smalle marges."

Eemsdelta
We zijn volop bezig vooruit te kijken naar de nieuwe gemeente Eemsdelta en voorbereidingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta zijn in volle gang. Ambtelijk wordt op vrijwel alle terreinen al samengewerkt en bestuurlijk is en wordt het overleg geïntensiveerd, onder andere door gezamenlijke collegevergaderingen. Het wetsvoorstel van het kabinet voor de vorming van de gemeente Eemsdelta ligt momenteel voor advies bij de Raad van State en zal vervolgens door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer worden behandeld.

Gaswinning / versterking
Rond de zomer zijn binnen door het Rijk gestelde kaders bestuurlijke afspraken gemaakt om de versterking van gebouwen die risico lopen bij aardbevingen door gaswinning weer op te pakken. Dit volgt op het vrijwel stil leggen van de versterking door het kabinet naar aanleiding van het besluit om de gaswinning uit het Groningenveld op termijn te beëindigen. Ondanks de bestuurlijke afspraken constateren wij dat er veel hindernissen zijn om snel uitvoering te geven aan de nieuwe afspraken. Door de pauze in de aanpak moet de capaciteit voor opname en beoordelen weer worden opgebouwd.

Met onderkenning van wat er goed gaat en wel gebeurt, ook in onze gemeente, is de voortgang tot nu toe uitermate teleurstellend. Dat zorgt alleen maar voor meer druk op alle partijen om het in dit begrotingsjaar beter te doen. Inmiddels is duidelijk dat het stopzetten van de gaswinning, binnen bandbreedtes, sneller kan worden gerealiseerd dan eerder werd aangenomen. Dat is goed nieuws omdat daarmee ook eerder het perspectief ontstaat op een woon- en leefomgeving zonder voortdurende zorg over veiligheid en schade. Hoeveel eerder is onzeker. Vooralsnog is er voor ons geen enkele reden om de versterkingsopgave te relativeren. Met het stoppen van de gaswinning zijn niet meteen alle risico's verdwenen. Wij baseren ons daarbij mede op de opvattingen van Staatstoezicht op de Mijnen zowel algemeen als specifiek met betrekking tot de omvang en duur van de risico’s in Loppersum.

Het is dan ook onze ambitie om in samenwerking met de NCG in 2020 aan meer inwoners duidelijkheid te bieden over daadwerkelijke uitvoering van reeds aanwezige versterkingsadviezen, aan meer mensen aan te geven wanneer zij over een versterkingsadvies kunnen beschikken en aan meer mensen aan te kunnen geven wanneer hun woningen aan de beurt zijn om vast te stellen of ze aan de norm voldoen. Daarbij is ons lokale plan van aanpak uitgangspunt, staat veiligheid voorop en is er ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak.

Relatie met de inwoners
Juist in het laatste jaar van de gemeente Loppersum willen wij het niet laten afweten. Zorgen van inwoners over de veiligheid van hun huis, de beschikbaarheid van voorzieningen in het sociaal domein en het onderhoud van de eigen woon- en leefomgeving veranderen niet door het zicht op herindeling. Wij blijven daarom, met onze medewerkers, onverminderd beschikbaar om inwoners vroegtijdig te betrekken bij plannen die hun aangaan. Wij zetten bijvoorbeeld de dorpenrondes voort, blijven in gesprek over het Nationaal Programma, zoeken de verbinding met de verschillende coöperaties en ondersteunen de inwoners die gezamenlijk voor keuzen staan in de versterking.

Belastingen
In navolging van de kadernota worden, met uitzondering van afvalstoffenheffing en rioolheffing, leges en tarieven verhoogd met 2,5%. De zogenaamde pakketbelasting (OZB, afval- en rioolheffing voor een gemiddelde huishouding) stijgt met 0,28%. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.

Risico's
In het kader van het sociaal domein worden de inkomsten vanwege het rijksbeleid jaarlijks lager, terwijl de uitgaven stijgen, in het bijzonder de uitgaven jeugdzorg. Met name op dit punt loopt de gemeente een permanent risico, dat ondanks eigen maatregelen niet zonder extra rijksmiddelen kan worden weggenomen.

Behandeling in de gemeenteraad
Op maandag 4 november 2019 wordt de programmabegroting behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van Loppersum. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.00 uur.

Bron: Gemeente Loppersum (23 oktober 2019) foto uit het archief
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud