Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Tekst die uitgesproken is door Burgemeester Rodenboog
Tijdens de hoorzitting van de vaste kamercommissie voor EZ. (18-1-2016)

Geachte leden van de commissie,
Ik ben graag met u in gesprek en beantwoord graag uw vragen. Daarom houd ik mijn bijdrage vooraf beperkt. Ik ga met name in op het meerjarenplan Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen en op het plafond voor de gaswinning als onderdelen van de kabinetsbrief in uw richting.

19012016Rodenboog

Om met het eerste te beginnen. Aan de opstelling van het meerjarenplan hebben wij vanuit de lokale overheid actief meegewerkt. Wij willen namelijk niet alleen de problemen en risico’s van de aardbevingen onder ogen zien, maar ook open blijven staan voor oplossingen die helpen om de veiligheidsrisico’s voor onze inwoners te beperken en liefst nog op te heffen.

Het daadwerkelijk op grotere schaal beginnen met het versterken van de meest kwetsbare woningen in het gebied met de grootste risico's helpt daarbij. Het is daarnaast hard nodig om geloofwaardig te blijven naar onze inwoners. Sinds de beving van Huizinge zijn immers inmiddels drie jaar verstreken!

Veiligheid staat in de aanpak voorop. Maar daar bovenop willen wij via het meerjarenplan aan het gebied een impuls geven op het terrein van leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling. We willen uitvoering geven aan de aanbevelingen van de commissie Meijer en tegenwicht bieden aan de grauwsluier van de aardbevingen. Het meerjarenplan maakt dit mogelijk.

19012016Hoorzitting-EZ-1

Maar voor effectieve uitvoering van het plan en herstel van vertrouwen is het van belang dat een aantal randvoorwaarden nog nadrukkelijker wordt ingevuld. We denken dan specifiek aan de uitwerking en vaststelling van een aantal regelingen. Bijvoorbeeld met betrekking tot arbitrage bij geschillen en om bewoners te helpen om het levensloop bestendig maken en verduurzamen van de woning te koppelen aan de versterking.

Daarnaast hebben we in de regio te maken met een verstoorde woningmarkt. Onder inwoners heerst grote onzekerheid over de waardeontwikkeling van hun bezit. Wij pleiten voor een garantieregeling die deze onzekerheid wegneemt en daarmee recht doet aan zowel de bewoners die willen blijven als aan hen die de regio willen of moeten verlaten. Wij kijken dan ook uit naar de uitkomsten van het woningmarktonderzoek die op 21 januari gepresenteerd wordt.

Wij vinden het belangrijk dat de Nationaal Coördinator, zeker ook in financiële zin, voldoende armslag heeft om het programma uit te kunnen voeren. Afhankelijkheid van goedkeuring door de NAM per onderdeel of project past hier niet bij..

Wij zijn als gemeenten zeer bereid om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen, maar onze financiële spankracht schiet tekort om zelf extra bij te dragen aan investeringen die direct of indirect het gevolg zijn van de gaswinning. Het is daarom van groot belang dat u aan het kabinet de ruimte geeft om ons daarin tegemoet te komen.

Wij kijken bij voorkeur naar het geheel van de plannen en zijn daarover positief. Toch licht ik één punt uit en dat is de waardevermeerderingsregeling. In de aanvulling op het bestuursakkoord "Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen" is daarover het volgende overeen gekomen:

"Onderzocht wordt of de definitieve regeling mede op basis van de actuele pga-contourenkaart vormgegeven kan worden. Daarbij zal tevens worden bezien of voor nieuwe gevallen de evenredigheid tussen de geleden schade en het bedrag voor waardevermeerdering kan worden verbeterd". Dat is heel iets anders dan afschaffen. Verkeerde zuinigheid, dat niets bespaard en ons weer terugwerpt in herstel van vertrouwen. Jammer!

19012016Hoorzitting-EZ-2

Tenslotte de gasproductie.
Vanuit de gemeenten hebben wij consequent de koppeling gelegd tussen het versterken van gebouwen en de gasproductie om te voorkomen dat we dweilen met de kraan open. Wij erkennen dat het kabinet de gasproductie in korte tijd fors heeft beperkt. Met name in Loppersum plukken wij daar de vruchten van. Maar het is pas voldoende als we op een winningsniveau zijn uitgekomen die voor nu en in de toekomst veilig is. Wij zijn daar met dit niveau niet van overtuigd. Zolang ook de meningen van deskundigen over een veilig winningsniveau uiteen blijven lopen zal het daarnaast lastig blijven om het vertrouwen van de bevolking in een veilige winning te herstellen. En juist die veiligheid is voor onze inwoners van het grootste belang!

Bron: Gemeente Loppersum (19 januari 2016) foto toestel Archief