Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Wie zet zich in voor toekomst Hippolytushoes?

Sinds de recente aankondiging van Zonnehuisgroep Noord aangaande de sluiting van het Hippolytushoes per 2019, hebben een aantal betrokkenen een werkgroep geformeerd met als primaire doel het behoud van het woonzorgcentrum Hippolytushoes in Middelstum. Wie zijn zij en wat gaan zij in de komende tijd doen?

De werkgroep gaat onder de naam van “stichting Vrienden van het Hippolytushoes” werken.
Zij hebben als primaire doelstelling de ouderenzorg te behouden en daarmee ook de
leefbaarheid van Middelstum en omgeving te garanderen.

De werkgroep zal op basis van een businessplan nauwkeurig de mogelijkheden voor de
toekomst onderzoeken. Dit zal in nauw overleg gaan met de huidige directie van
Zonnehuisgroep Noord, bewoners en dorpelingen. De eerste bijeenkomst van de werkgroep
heeft plaatsgevonden eind februari jl.

In de tussentijd hebben zij niet stil gezeten. Er zijn werkbezoeken afgelegd bij
vertegenwoordigers van vergelijkbare initiatieven, gesprekken gevoerd met de directie van
de Zonnehuisgroep Noord, met de eigenaar van het pand namelijk Woonzorg Nederland,
met de gemeente en met andere zorgaanbieders in de regio. In de komende maanden zal er
meer inzicht verkregen worden op het gebied van het financiële toekomstplaatje.

21042016StichtingVriendenHippolytushoes

Leden werkgroep
De werkgroep bestaat uit leden die allen vanwege directe betrokkenheid (familielid of
vrienden woonachtig in Hippolytushoes) óf vanwege hun vakdiscipline zich spontaan hebben
aangeboden om serieus mee te denken over de toekomst. De leden zijn: Gert v/d Wal
(voorzitter), Meindert Schollema, Janny Hofman (secretaris Cliëntenraad Hippolytushoes),
Marianne Ubbink, Hilbrand de Jong, Marie-Lou Gregoire, Bé Prins, Arjen Hoeber, Albertien
van Dijk, Tiemen v/d Laan, Jacomine Meyling en Peter Zomerdijk. De leden nemen diverse
vakinhoudelijke kennis met zich mee waaronder notariaat, oud-burgemeester,
zorgdeskundige, architect, fiscalist, raadslid, communicatieadviseur, zorgdeskundige tot
zelfstandig ondernemer in de zorg.

Voortgang
Een broedende kip moet je niet storen... Dus wij werken vooral de komende maanden
gestaag verder aan ons businessplan. Indien er noemenswaardige zaken zijn, dan zullen we
dit zeker melden. Heeft u in de tussentijd vragen of wellicht heeft u goede ideeën. Laat het
ons dan weten. U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar vriendenhippolytushoes@gmail.com of bellen met Gert van der Wal, 06-12366077, de mail verdient echter de voorkeur.

Bron: Werkgroep Stichting Vrienden van het Hippolytushoes (21 april 2016)