Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

NCG recruteert 'onafhankelijke' casemanagers bij de NAM!

En blameert daarmee in sterke mate het beeld dat de NCG tot dusverre van zichzelf tracht neer te zetten, namelijk dat van een onpartijdige en rechtvaardige regievoerder van het herstel- en versterkingsproces. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG), i.c. dhr. Alders, beoogt in zijn Meerjarenprogramma de schadeafhandeling van complexe gevallen te versnellen en daarbij ook de positie van de schadelijder te versterken. De Groninger Bodem Beweging (GBB) ondersteunt een dergelijk streven van harte.

08042016Alders

Complexe schademeldingen worden daarom met ingang van 1 januari 2016 door de dienst van de NCG afgehandeld. Daarvoor wijst de NCG een casemanager aan - in dienst van de NCG - die in bemiddeling op zoek gaat naar een oplossing met alle betrokkenen. De hoofdrolspelers in deze bemiddeling zijn de woningeigenaar en de NAM. Komt men er niet uit dan kan er een beroep worden gedaan op een arbiter. De casemanager speelt dus een centrale rol in de afhandeling van complexe schadegevallen. Onafhankelijkheid en geloofwaardigheid zouden dan kernkwaliteiten moeten zijn van deze casemanagers. Het vertrouwen van de schadelijders in deze functionarissen is immers bepalend voor het succes van de nieuwe aanpak. Nog in november 2015 verzekerde dhr. Alders in de Maatschappelijke Stuurgroep (a.i.), daarnaar gevraagd door de GBB, dat het vanzelfsprekend was dat deze casemanagers volstrekt onafhankelijk zouden zijn en dat dit bij de recrutering een belangrijke rol zou spelen.

08042016NCG

Nu is de GBB ter ore gekomen - en dit is bevestigd door de NCG - dat de NCG een aantal medewerkers van de NAM heeft overgenomen en inzet bij het schadeafhandelingsproces, waarvan sommige als casemanager. Voorheen werkten zij voor de NAM bij de afhandeling en beoordeling van schade door aardbevingen.
Deze personen worden geacht onafhankelijk te bemiddelen tussen NAM en eigenaar? Volstrekt ongeloofwaardig. Het blameert in sterke mate het beeld dat de NCG tot dusverre van zichzelf tracht neer te zetten, namelijk dat van een onpartijdige en rechtvaardige regievoerder van het herstel- en versterkingsproces.

De NCG neemt - met reden - de regie over de afhandeling van complexe zaken van de NAM over maar laat vervolgens personen uit het NAM-nest, al dan niet met een terugkeergarantie, deze zaken afhandelen. De praktijk heeft legio keren aangetoond dat de zogenaamde ‘schade-experts’ van de NAM een sterk gekleurde visie hebben op wat redelijk en billijk is voor een schadelijder. En moet bovendien niet elke schijn van partijdigheid van bemiddelaars, juist bij complexe zaken waar de woningeigenaar toch al in het nadeel is, worden voorkomen?

Als ook de NCG de houding van onpartijdigheid niet kan opbrengen, waar kunnen de inwoners van Groningen dan nog hoop uit putten? De GBB is hier zwaar door teleurgesteld.

Bron: Groninger Bodem Beweging (8 april 2016) foto toestel Archief