De tafel van zeven. Deze week PVDA.

Op 21 maart wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Een bijzondere verkiezing want het is de laatste keer dat we er een raad gekozen wordt voor de gemeente Loppersum. Ook iedereen uit Middelstum van 18 jaar en ouder mag naar de stembus. Maar op wie moeten we stemmen en wat hebben de politieke partijen de afgelopen vier jaar voor ons gedaan en wat gaan ze de komende jaren voor ons doen?

In de rubriek: DE TAFEL VAN ZEVEN krijgen alle partijen zeven dezelfde vragen voorgelegd waarop ze antwoord kunnen geven. Vanaf 15 januari worden deze antwoorden letterlijk geplaatst zodat iedereen die mag stemmen het een ietsje makkelijker heeft. Deze week is PVDA aan het woord.

PVDA logo Loppersum

Vraag 1.
Hoe kijkt u terug op de afgelopen 4 jaar? Over welke inbreng van u als partij bent u TROTS en wat had u graag anders willen zien?

Als PvdA Loppersum zijn we trots op de wijze waarop we onderdeel zijn geworden van de huidige coalitie. Samen met GroenLinks Loppersum als inhoudelijk alternatief. Door op een waarderende wijze met raad, college maar vooral onze inwoners om te gaan komen we samen tot mooie resultaten. De voorzieningen in de dorpen zijn op orde. Van sport tot begraven en van onderhoud aan de wegen tot voorzieningen op het gebied van welzijn, inkomen en armoede. Dit doen we nadrukkelijk altijd samen! Met inwoners, andere gemeenten, onderling als raad en college. Niemand kan in zijn of haar eentje de wereld veranderen. Samen lukt dat soms een beetje wel. Eigenlijk is de ingezette cultuurverandering door wie we zijn, wat we doen en de manier waarop we het doen het meest trots maken punt. Al valt het onze als nuchtere Groningse fractie moeilijk om dat van jezelf te moeten zeggen.

Vraag 2.
Er is de afgelopen vier jaar veel en lang gesproken over herindeling. Er was in Middelstum veel protest want de meeste hebben aangegeven liever bij het Hogeland te horen. Geef eens antwoord op de volgende vragen:

Heeft de raad niet te lang getreuzeld om tot een anoniem standpunt te komen en zijn we daar door niet overgeleverd aan Delfzijl en Appingedam?

Er is veel langer dan 4 jaar gesproken over deze aanstaande herindeling. Volgens de voltallige raad van Loppersum heeft de inhoud altijd voorop gestaan en niet het te trekken "potloodlijntje" op de kaart. Het is jammer dat hiervoor in het gehele noorden van Groningen niet meer op de inhoud is gekoerst. Het gesprek tussen sommige gemeenten was meer op het niveau: wie krijgt de haven… Voor de PvdA stond juist voorop het behalen van de maximale meerwaarde voor de inwoners. Op de rondes door de dorpen zijn door inwoners wezenlijke punten benoemd die zijn van belang vinden. Bijvoorbeeld het in stand houden van de dienstverlening van de gemeente, het faciliteren van evenementen, bereikbaar bestuur voor de inwoners en zo nog een aantal zaken. Voor de PvdA is deze inhoud altijd leidend geweest. De omvang van de gemeente en het aantal havens dat daar in zou moeten liggen gaan meer in op het hebben van bezittingen en minder op het hechten van waarde aan de samenleving. Vanaf het moment dat helder werd dat we met de huidige gemeente Appingedam en Delfzijl verder gaan is het juist weer de "Lopster methode" van het uitgaan van eigenkracht in plaats van het overgeleverd zijn aan anderen.

Hoe hebben jullie als partijen jullie kiezers bij dit traject betrokken? Zijn er b.v. informatiebijeenkomsten gehouden om te horen hoe de burger erover denkt?

De voltallige raad heeft hierover bijeenkomsten gehouden. Ook is er vaak in raadsvergaderingen en commissie vergaderingen over gesproken. De opkomst op bijeenkomsten over dit onderwerp is sinds het rapport grenzeloos Gunnen eigenlijk alleen maar kleiner geworden. Middelstum-Info was aanwezig op de laatste en misschien wel belangrijkste vergaderingen over dit onderwerp. Het aantal aanwezige inwoners was ongeveer 2. Voor de PvdA is het belangrijk om juist met inwoners in gesprek te gaan over dingen die wel leven. Hiervan zijn van zorg tot gaswinning vele voorbeelden waarbij de opkomst vele malen groter is. Hoe de gemeente organisatorisch tot het leveren van producten komt staat volgens ons terecht bij veel mensen niet bovenaan het lijstje met belangrijke zaken. Het leveren van een goed en betrouwbaar product staat vele malen hoger.

Hoe kan het dat jullie als raad zo moeilijk hebben samengewerkt? Zelfs bij de laatste raadsvergadering was er geen unaniem standpunt over de ingangsdatum van de herindeling en moest er gestemd worden.

Dat is een goede vraag. Bij de vergadering waar je aan refereert, lag in 3 gemeenten een gelijkluidend voorstel voor. Hier is verdeeld over de gemeenten van alles op geamendeerd, er zijn moties ingediend en er is voor dan wel tegen gestemd. Uiteindelijk loopt het proces zoals door de colleges is voorgesteld. Wij hadden liever gezien dat er wederom meer over de inhoud gesproken was dan over een datum. Die nieuwe gemeente komt er. De PvdA wil graag iets vinden over hoe die gemeente er uit moet zien. Hoe dat samen met burgers wordt vormgegeven. De datum moet op een moment liggen waarop dat proces met alle raadsleden en inwoners is gevolgd. Alleen je druk maken over de datum en veel minder over de inhoud vinden wij een teleurstellende verarming van het doel. Dit zou een gemeente moeten zijn die efficiënter, met meer kracht minimaal hetzelfde aan de burgers kan leveren als wat de huidige gemeente Loppersum levert.

Had het dorp Middelstum niet gewoon de kans moeten krijgen om zich los te trekken van Loppersum om zich aan te kunnen sluiten bij BMWE? Moeilijke vraag maar geef eens echt eerlijk antwoord.

Op zich geen moeilijke vraag. Al zegt de formulering "los trekken" wel veel. Het dorp Middelstum of eigenlijk de oude gemeente Middelstum heeft een eigen identiteit. Veel van haar inwoners hebben de gewoonte om voor boodschappen, voorzieningen, vrienden en familie de weg naar Uithuizen, Winsum, Bedum of Groningen te nemen. Een van de redenen waarom één gemeente voor het héle Hoogeland ook zo lang goed is bekeken. Zoals het nu lijkt wordt de oude gemeente Middelstum onderdeel van een Eemsdelta gemeente. Het op basis van eigenkracht in plaats van zwakte redeneren waar je graag bij wilt horen is hierin volgens de PvdA een prima ding. Daarbij moet een ieder goed en enigszins objectiveerbaar kijken naar waar het dorp nu staat in haar ontwikkeling. Er is door de huidige gemeente veel geïnvesteerd. De oude gemeente Middelstum doet er in die zin toe en staat nadrukkelijk op de kaart. Volgens ons moet dit gevoel van trots en resultaat, noem het inhoud, voorop staan en niet de eventueel opnieuw te trekken potloodlijn. Middelstum en omstreken blijft wat het altijd is geweest. Een samenstel van schitterende dorpen in het mooiste deel van onze provincie. Met inwoners die op allerlei momenten in alle windrichtingen uitwaaien om s 'avonds weer terug te keren naar de Hippolytus toren. Belangrijk is om nu te zorgen voor een goede toekomst. Dus te kiezen voor een definitieve herindeling op 1-1-2021. Om daarna met alle inwoners en de nieuwe gemeente Hogeland te spreken over samenwerking, voorzieningen en grenscorrecties. De PvdA vindt dat dit een punt is voor de volgende gemeente raad. De zittende raad heeft zich uitgesproken over herindeling.

Welke bruidsschatten van de voormalige gemeente Loppersum moeten mee naar DAL?

Wat ons betreft gaan alle bruidsschatten mee. Dit zit voornamelijk in de manier waarop de gemeente werkt. De manier waarop de dorpen zijn georganiseerd. De manier waarop we als kleine gemeente tot grote resultaten komen. Door nuchter en met boeren verstand soms gewoon te beginnen aan het oplossen van problemen in plaats van eindeloos praten.

Vraag 3.
Er is nog erg veel onrust betreffende de bevingsproblematiek. Wat is uw inbreng als partij geweest de afgelopen 4 jaar en wat zijn uw speerpunten voor de komende periode?

Ons speerpunt is Zeker Zijn. Dit geldt op alle vlakken van het dossier. Zeker kunnen zijn van veiligheid moet voorop blijven staan. De Groningers hebben recht op de veiligheid die ook anderen in dit land geboden wordt. Daarnaast moet men zeker kunnen zijn van het vergoeden van alle vormen van schade. Zowel fysiek als immaterieel. Volgens de PvdA moet dit bereikt worden door collectieve vormen van genoegdoening. Als iedereen ijvert voor eigenbelang en eigen gelijk dan komen we in dit gebied niet verder. Daar is de huidige werkwijze mede het bewijs van. De PvdA heeft ooit mede gezorgd voor de eerste compensatie. Het miljard van Max. Wat ons betreft was dit alleen maar een heel klein beginnetje van een veel groter delta plan voor het bevingsgebied. Dat grote plan is Groningen tot op dit moment door geen enkele meerderheid gegund. Het rijk zit met de hand op de knip, de NAM vult heel vertragend haar aansprakelijkheid in en alleen individuele gevallen die zichzelf willen redden komen er soms door. Wij willen dat zonder gang naar rechters of bustochten naar gasdebatten er gewoon bij de mensen wordt aangebeld. Er met hen en hun buren goede plannen voor straat en wijk worden gemaakt. En er volledig wordt afgerekend. Alle uit het verleden, in het hier en nu maar vooral ook in de toekomst moet ruimhartig vergoed worden. Hiervoor is de privaatrechtelijke weg onbegaanbaar. Dit dient publiekrechtelijk geborgd te worden met net zoveel geld als nodig is. We maken na de operatie de rekening wel op. De gemeente Loppersum heeft als gezamenlijk blok, raad, college en ambtenaren tot nu toe altijd in die lijn gevochten en wat ons betreft blijven we dat doen. Met vallen en opstaan. Volgens ons altijd te langzaam maar wel met een helder doel voor ogen. Algehele ruimhartige compensatie maar bovenal veiligheid.

Vraag 4.
In veel gemeentes wordt er geen hondenbelasting meer geheven. In Loppersum is dat nog steeds het geval. Waarom houdt u deze (volgens velen onterechte) belasting nog steeds in stand?

Kunt u de lezers ook vertellen wat de jaarlijkse opbrengst aan hondenbelasting is en hoe die besteed wordt?

De hondenbelasting wordt in Loppersum sinds jaar en dag geïnd. Dit is een belasting ter dekking van algemene kosten. Het wordt dus aan alles besteed wat de gemeente doet. Van beleid op het gebied van zwerfvuil tot het in stand houden van de bibliotheek en alles wat daar tussen zit. Tot op heden is dit niet afgeschaft omdat de inkomsten anders uit andere vormen van belasting moeten komen. Voor het innen van ongeveer 80000 euro zou bijvoorbeeld de WOZ een paar procent omhoog moeten. Hiervoor is tot op heden geen meerderheid gevonden. Het afschaffen van de hondenbelasting zonder het innen van hetzelfde bedrag op een ander wijze zou moeten leiden tot een bezuiniging op andere vlakken. Hier is de PvdA geen voorstander van.

Vraag 5.
Er is nog steeds veel discussie over het nieuwe DIFTAR-tarief, het anders inzamelen van afval. Wat was uw standpunt hierover? Hoe gaat u dit standpunt verdedigen als onze fusiegemeenten Appingedam en Delfzijl dit niet willen?

De nieuwe afvaltarieven worden veel besproken. Voordeel is dat sommige mensen voor het eerst beseffen dat het verwerken van afval veel geld kost. Als we gezamenlijk minder verbrandbaar afval in zouden leveren is dat in eerste instantie een pluspunt voor het milieu. Door de wijze van tariefstelling sinds dit jaar mogelijk ook een pluspunt voor de portemonnee. Samen met het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks heeft de PvdA voor het invoeren van dit systeem gestemd. Maar niet voordat hierover vele vergaderingen zijn geweest en vragen over zijn beantwoord. Op het moment dat men de 28% gft die nu nog in ons restafval zit in de groene bak deponeert zijn we als gemeente en dus als inwoners al goedkoper uit en is het goed voor het milieu. Gezien alle gemeenten moeten werken aan de nedvang doelstelling om de hoeveelheid restafval terug te brengen en Delfzijl en Appingedam hierin nog geen verdere stappen hebben gezet gaan wij er van uit dat deze gemeenten graag gebruik zullen maken van de door ons opgedane kennis. Als ook wij als PvdA na een periode van uitvoering en evaluatie nog steeds volmondig achter het systeem kunnen staan gaan we uit van invoering in grotere delen van onze provincie. Het doel is immers voor alle gemeenten in Nederland gelijk. Het gekozen middel verschilt. Hierin hopen wij trouwens ook de komende jaren verdere ontwikkelingen te zien zoals het invoeren van statiegeld op blik en specifieke soorten kunststof. Hiermee zou er nog minder in de grijze bak hoeven wat wederom zou schelen in de totale kosten/baten analyse.

Vraag 6.
In Middelstum staat een prachtig verzorgingstehuis het Hippolytushoes genaamd. Niemand weet op dit moment hoe de toekomst van dit huis eruitziet. Wat is uw visie op zorg en onderwijs in de gemeente Loppersum? Gaat u ook uw best doen om dit huis voor Middelstum te behouden en zo ja wat is uw invloed en hoe gaat u dit doen?

Onze visie op zorg en onderwijs is helder. Onder de verantwoordelijkheid van dit college wordt 17 miljoen euro geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Van kleine tot grote scholen, van kinderopvang tot bibliotheek en veel dingen die daar tussen zitten. Het is gelukt om van de grootste bedreiging die dit gebied kent een kans te maken.

Wat ons betreft geldt hetzelfde voor de verzorgingstehuizen. Al heeft de marktwerking in de zorg de Zonnehuisgroep doen besluiten om ons mooie Hippolytushoes te verlaten, er lopen met de eigenaar van het pand en andere partijen nog steeds gesprekken over hoe het anders zou kunnen. Hiervoor is gelukkig ook een gesprekspartner in het dorp Middelstum gevonden. Zonder een groepje, dat actief de handschoen oppakken om in ieder geval het gesprek te voeren was het voor ons als gemeente veel moeilijker geweest om het belang van het Hippolytushoes te kunnen bevestigen. Daarnaast wordt er nu met subsidie van de gemeente een onderzoek gedaan naar een dorps coöperatie zoals bijvoorbeeld het dorp Loppersum en Stedum die al kennen. Samen voor elkaar zorgen. Volledig in lijn met hoe de PvdA het graag ziet. Samen met inwoners en niet alleen door instellingen georganiseerd. Al helemaal niet alleen door de markt. Dit alles laat onverlet dat behoud van het Hippolystushoes zoals we dat kennen: een intramurale instelling voor ouderen die verpleging nodig hebben, niet kan blijven zonder nieuwe zorgverlener. Deze heeft zicht nog niet spontaan gemeld. Ook is er nog geen groep bewoners die zoals in Kloosterburen gebeurt samen dit oppakken. Voor de PvdA zou het behoud van het huis als appartementen complex waar het veilig en beschut wonen is en zorg ingekocht kan worden een goede redding kunnen zijn. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een voorziening waar men veilig ouder kan worden als het thuis niet meer lukt ook in Middelstum bestaansrecht heeft.

Vraag 7.
Wat maakt u anders dan alle andere partijen en waarom moeten we juist op u stemmen?

De PvdA heeft op heel veel punten juist heel veel overeenkomsten met de andere partijen in Loppersum. Op het gebied van bijvoorbeeld de gaswinning denken en doen we samen met de voltallige raad vaak ongeveer dezelfde dingen.

Wat ons onderscheidt is dat we een lijst van mensen hebben waarop gestemd kan worden die van vroeger tot en met nu vaak onderdeel zijn geweest van die verschillende oplossingen. Het zijn allemaal mensen die niet langs de kant blijven staan en alleen roepen hoe het moet maar dit ook in de praktijk hebben gebracht en brengen.

We zijn er daarnaast van overtuigd dat we het alleen niet (willen) redden. De PvdA wil nadrukkelijk samen met anderen, politiek maar vooral ook inwoners tot oplossingen komen. Alleen samen kunnen we zeker zijn. Zeker zijn van het behalen van resultaten en het behouden van ons gebied en onze manier van samenleven. Volgens ons wordt er komende periode ontzaglijk veel van de gemeente en haar inwoners gevraagd. De PvdA Loppersum zou daar graag samen met anderen ook komende periode haar verantwoordelijkheid in willen nemen.

Bron: PVDA (6 maart 2018) foto toestel Archief