De tafel van zeven. Deze week D66.

Op 21 maart wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Een bijzondere verkiezing want het is de laatste keer dat we er een raad gekozen wordt voor de gemeente Loppersum. Ook iedereen uit Middelstum van 18 jaar en ouder mag naar de stembus. Maar op wie moeten we stemmen en wat hebben de politieke partijen de afgelopen vier jaar voor ons gedaan en wat gaan ze de komende jaren voor ons doen?

In de rubriek: DE TAFEL VAN ZEVEN krijgen alle partijen zeven dezelfde vragen voorgelegd waarop ze antwoord kunnen geven. Vanaf 15 januari worden deze antwoorden letterlijk geplaatst zodat iedereen die mag stemmen het een ietsje makkelijker heeft. Deze week is D66 aan het woord.

D66 4 D66 1

Vraag 1.
Hoe kijkt u terug op de afgelopen 4 jaar? Over welke inbreng van u als partij bent u TROTS en wat had u graag anders willen zien?

We hebben hard gewerkt en het was mooi om de inwoners in die 4 jaren te vertegenwoordigen. Het dossier 'Mijnbouwschade' en alle gevolgen hiervan voor de inwoners heeft de agenda vaak bepaald. Het voelde vaak frustrerend omdat je wel weet wat het voor de mensen betekent maar je weinig invloed hebt om er wat aan te doen. Samen zoeken naar hoe je dat wèl kan doen en waar de kansen liggen voor ons gebied was een uitdaging. We hadden graag gezien dat we actiever waren geweest als gemeente in het herindelingsdebat, liever G7 dan DAL, maar toen dat onvermijdelijk bleek moet je tempo maken en deze hele discussie en besluitvorming gaat ons veel te traag! We zijn er trots op dat we een initiatiefvoorstel hebben gelanceerd om duurzame initiatieven uit de dorpen te stimuleren, zoals energiecoöperaties en Buurkracht. De hele raad deed mee en de wethouder ging ermee aan de slag.

Vraag 2.
Er is de afgelopen vier jaar veel en lang gesproken over herindeling. Er was in Middelstum veel protest want de meeste hebben aangegeven liever bij het Hogeland te horen. Geef eens antwoord op de volgende vragen:

Heeft de raad niet te lang getreuzeld om tot een anoniem standpunt te komen en zijn we daar door niet overgeleverd aan Delfzijl en Appingedam?

Ja, we hadden dit actiever moeten aanpakken, maar sommige fracties hadden er belang bij om te treuzelen zodat we niet een unaniem besluit konden nemen. We hadden als Loppersum op een bepaald moment in 2016 nog aan kunnen sluiten bij het Hogeland, maar dat wilde een meerderheid van de raad niet.

Hoe hebben jullie als partijen jullie kiezers bij dit traject betrokken? Zijn er b.v. informatiebijeenkomsten gehouden om te horen hoe  de burger erover denkt?

De gemeente heeft op 2 momenten bijeenkomsten georganiseerd rond het thema 'herindeling'. Daar kwamen erg weinig mensen op af, dus denk ik dat het dan niet leeft onder inwoners. De meeste mensen die ik sprak maakte het niet veel uit of dachten dat we al lang besluiten hadden genomen. Begin november 2017 hebben we als partij een bericht op Facebook geplaatst met de vraag wat inwoners denken van de DAL-herindeling. Daar kwamen veel reacties op, dus dat is een betere manier. We kregen daarbij een goed beeld van wat die bepaalde groep inwoners van de herindeling dacht.

Hoe kan het dat jullie als raad zo moeilijk hebben samengewerkt? Zelfs bij de laatste raadsvergadering was er geen unaniem standpunt over de ingangsdatum van de herindeling en moest er gestemd worden.

We hebben als partij ons best gedaan, en met een motie de raad een datum voorgelegd. Ook zijn we met de fractievoorzitters van onze buren om de tafel gaan zitten om te kijken of we konden samenwerken. Maar het is niet gelukt en we zijn het hierin dus echt niet eens! Dat is jammer bij zo'n belangrijk onderwerp als de toekomst van je gemeente.

Had het dorp Middelstum niet gewoon de kans moeten krijgen om zich los te trekken van Loppersum om zich aan te kunnen sluiten bij BMWE? Moeilijke vraag maar geef eens echt eerlijk antwoord.

Als zo'n wens echt uit de bevolking komt dan moet de politiek daar rekening mee houden, en zorgen dat dit mogelijk wordt. Het kan! Maar een internetpeiling op jullie mooie website is daarvoor niet voldoende. Dan moet er een serieuze enquête gehouden worden waarbij alle inwoners hun mening kunnen geven want er zijn ook vast mensen die het niet een goed idee vinden. je moet er als dorp iets voor doen.

Welke bruidsschatten van de voormalige gemeente Loppersum moeten mee naar DAL?

- De manier waarop we op de financiën letten (doen we goed).

- De manier van organiseren die past bij dorpen, op maat.

- De dorpenronde en de schouw door het college en dorpencoördinator.

- De manier waarop inwoners contact kunnen hebben met het college en de ambtenaren, zij zijn benaderbaar en dichtbij.

- De afspraken die we gemaakt hebben met de dorpshuizen in het kader van de Drank- en Horecawet.

D66 3 D66 2

Vraag 3.
Er is nog erg veel onrust betreffende de bevingsproblematiek. Wat is uw inbreng als partij geweest de afgelopen 4 jaar en wat zijn uw speerpunten voor de komende peridoe?

Onze inbreng is altijd samen met de rest van de raad geweest, we hebben al na de klap van Huizinge gekozen voor eendracht en samen optrekken. De ene partij weet het niet beter dan de andere partij en we zitten samen in hetzelfde schuitje. Het is een immense opgave waar we deels in zitten, maar er moet nog veel meer komen. Er gaat veel mis en dat is erg frustrerend. Boosheid en angst zijn begrijpelijk maar nooit een goede raadgever. Wij hebben altijd gefocust op het perspectief op langere termijn; hoe zorgen we ervoor dat we op termijn fijn blijven wonen in een veilig huis in onze dorpen. We maken ons zorgen over de psychische impact die de bevingen hebben op mensen en over het beeld van onze dorpen in de toekomst. Blijft het erfgoed bestaan? Vallen er geen gaten in straten? Kunnen we onze huizen nog verkopen? De motie die de gemeenteraad op 15 januari 2018 aan nam zegt precies wat we samen willen voor ons gebied. Wij brengen dat met klem onder de aandacht van onze vertegenwoordigers in de tweede kamer, zij nemen de beslissingen, met het kabinet, die wij nodig hebben.

Vraag 4.
In veel gemeentes wordt er geen hondenbelasting meer geheven. In Loppersum is dat nog steeds het geval. Waarom houdt u deze (volgens velen onterechte) belasting nog steeds in stand?

Omdat het wettelijk één van de weinige mogelijkheden is om belasting te heffen aan inwoners waarmee we onze taken als gemeente kunnen uitvoeren en betalen. De grondslag is zeer discutabel, en we zouden ook de hondenbelasting kunnen afschaffen en ergens op gaan bezuinigen, of de OZB een beetje verhogen of toeristenbelasting kunnen gaan heffen. Ik wacht op de partij die hiertoe een voorstel doet. Binnenkort zullen alle belastingen gelijk getrokken worden in de nieuwe gemeente en dan zal blijken of de hondenbelasting verdwijnt of niet. Wij zijn voorstander van een algemene belasting die gemeenten aan de inwoners kunnen opleggen om de taken uit te voeren en te betalen, dan kunnen die rare belastingen waar altijd weer discussies over ontstaan verdwijnen.

Kunt u de lezers ook vertellen wat de jaarlijkse opbrengst aan hondenbelasting is en hoe die besteed wordt?

Ik dacht dat het voor 2018 € 97.000.- per jaar oplevert en inmiddels worden er ook uitlaatveldjes van betaald. De rest gaat gewoon in de Algemene Middelen om bv. lantaarnpalen of schoolgebouwen van te betalen.

Vraag 5.
Er is nog steeds veel discussie over het nieuwe DIFTAR-tarief, het anders inzamelen van afval. Wat was uw standpunt hierover? Hoe gaat u dit standpunt verdedigen als onze fusiegemeenten Appingedam en Delfzijl dit niet willen?

Wij zijn altijd voorstander van Diftar (betalen voor het aantal grijze afvalkilo's die je op laat halen) geweest omdat we met z'n allen minder afval moeten gaan produceren. Maar dit moet je niet invoeren als je voor een herindeling staat en weet dat je beoogd fusiepartners niet zo'n systeem hebben. Daarvoor moet je zoiets eerst afstemmen! Dus Ja! ik ga het verdedigen om Delfzijl en Appingedam ook naar Diftar te krijgen, maar het was nu een groot risico om dit in te voeren en erin te investeren en dat hadden we niet moeten doen.

D66 5

Vraag 6.
In Middelstum staat een prachtig verzorgingstehuis het Hippolytushoes genaamd. Niemand weet op dit moment hoe de toekomst van dit huis eruitziet. Wat is uw visie op zorg  en onderwijs in de gemeente Loppersum?

Gaat u ook uw best doen om dit huis voor Middelstum te behouden en zo ja wat is uw invloed en hoe gaat u dit doen?

Onderwijs: de gemeente gaat alleen over de schoolgebouwen en heeft het prima voor elkaar dat alle scholen nieuw (behalve oost), gasloos en versterkt zijn over een paar jaar. Met geld van de NAM en geld van de gemeente is dit voor elkaar gekregen.

Zorg: We hebben de indruk dat onze inwoners goed geholpen worden als zij Jeugdhulp, WMO-zorg, een uitkering of begeleiding naar werk en beschermd werk nodig hebben. Dit moeten we goed blijven doen, mensen die een vangnet nodig hebben moeten op de gemeente kunnen vertrouwen. We vinden het goed dat er dan altijd gekeken wordt naar wat iemand zelf kan en wil.

De voorzieningen voor ouderenzorg staan onder druk omdat de landelijke overheid heeft besloten dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en de zorg bij hen thuis zou moeten worden verleend. Alleen als iemand veel verzorging nodig heeft of als dat niet thuis kan dan kan iemand een indicatie krijgen voor zorg in een woonvoorziening. Hierdoor staat ook het voortbestaan van het Hippolytushoes onder druk, het blijft niet zoals het was. Wonen met Zorg kan alleen als er vrijwilligers gaan meehelpen met de activiteiten. Om mensen lang thuis te laten wonen en een woonvorm in stand te houden moeten alle inwoners de schouders eronder zetten, anders lukt het niet. Er wordt al veel naar elkaar omgekeken in dorpen, en de coördinatie van dit soort activiteiten in een zorgcoöperatie helpt om het voor elkaar te krijgen en het vol te blijven houden. Daar zet ik mij voor in.

Vraag 7.
Wat maakt u anders dan alle andere partijen en waarom moeten we juist op u stemmen?

D66 gaat moeilijke discussies en keuzes niet uit de weg. We zijn er voor alle dorpen en alle inwoners. We willen meer debat en samenwerking in de raad en willen inwoners altijd betrekken bij de voorbereiding van beleid en plannen. Ik ben kritisch en praktisch en een goed resultaat is altijd meer dan ons eigen partijbelang.

Bron & foto's D66 Loppersum (27 februari 2018)