De tafel van zeven. Deze week de VVD.

Op 21 maart wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Een bijzondere verkiezing want het is de laatste keer dat we er een raad gekozen wordt voor de gemeente Loppersum. Ook iedereen uit Middelstum van 18 jaar en ouder mag naar de stembus. Maar op wie moeten we stemmen en wat hebben de politieke partijen de afgelopen vier jaar voor ons gedaan en wat gaan ze de komende jaren voor ons doen?

In de rubriek: DE TAFEL VAN ZEVEN krijgen alle partijen zeven dezelfde vragen voorgelegd waarop ze antwoord kunnen geven. Vanaf 15 januari worden deze antwoorden letterlijk geplaatst zodat iedereen die mag stemmen het een ietsje makkelijker heeft. Deze week is de VVD aan het woord.

Vraag 1.
Hoe kijkt u terug op de afgelopen 4 jaar? Over welke inbreng van u als partij bent u TROTS en wat had u graag anders willen zien?

Op zich kijken we positief terug op de afgelopen jaren. We hebben na 4 jaar coalitie wel onze plek even moeten vinden in de oppositie. Ook de teleurstelling dat de VVD buiten de coalitie viel -en zeker de manier waarop- moest even verwerkt worden.

Trots is niet het goede woord, maar tevreden zijn we dat we voor verschillende zaken veel aandacht hebben gevraagd en sommige op de agenda hebben kunnen krijgen. Paar voorbeelden: onderhoud dorpshuizen, snel internet in de buitengebieden, onderhoud wegen in buitengebieden (betonstroken en uitwijkstroken), Agrologistiek, onderhoud (bijzondere) begraafplaatsen, onderhoud sportvelden. Ook in de discussie over de herindeling heeft de VVD altijd een duidelijk standpunt ingenomen. (DEAL, later DAL).

Wat we anders hadden willen zien is in de eerste plaats het dossier mijnbouwschade. Als raad hebben we ons uiterste best gedaan, maar onze inbreng is maar gering. Dat is frustrerend. Graag hadden we wat dit betreft meer betekend voor onze inwoners.

In algemene zin hebben we het dualisme in de raad gemist. De coalitie vormde één blok en ondanks dat er aangegeven is door de coalitie, toen de raadsperiode van start ging, dat we veel dingen samen zouden doen, werd de oppositie weinig gegund. Zo werd het voorstel van de VVD om de OZB minder te verhogen eerst van tafel geveegd door de wethouder financiën, terwijl hij enkele maanden laten goede sier maakte met precies ons voorstel. Deze werkwijze is een paar keer voorgekomen en natuurlijk gaat het om het uiteindelijke resultaat en daar zijn we dan ook tevreden mee, maar het is ook wel eens leuk als je dan de credits krijgt.

Vraag 2.
Er is de afgelopen vier jaar veel en lang gesproken over herindeling. Er was in Middelstum veel protest want de meeste hebben aangegeven liever bij het Hogeland te horen. Geef eens antwoord op de volgende vragen:

Heeft de raad niet te lang getreuzeld om tot een anoniem standpunt te komen en zijn we daar door niet overgeleverd aan Delfzijl en Appingedam?

VVD 2

Het heeft lang geduurd. Dit lag niet zozeer aan de raad, maar aan het college. Uiteindelijk heeft de raad zelf het initiatief weer gepakt en de procedure weer in gang gezet. We praten liever niet in termen van overgeleverd zijn aan….. Dat kun je bij iedere gemeentelijke fusie roepen (bij G7 zouden we bijvoorbeeld overgeleverd zijn aan 6 andere gemeenten). Er ontstaat een nieuwe gemeente (Fivelingo), met een nieuwe raad, waar hopelijk veel mensen uit voormalig Loppersum in zitten.

Hoe hebben jullie als partijen jullie kiezers bij dit traject betrokken? Zijn er b.v. informatiebijeenkomsten gehouden om te horen hoe de burger erover denkt?

Gemeentebreed is dat gebeurd en ook tijdens onze eigen VVD bijeenkomsten en ledenvergaderingen is hier volop aandacht voor geweest.

Hoe kan het dat jullie als raad zo moeilijk hebben samengewerkt? Zelfs bij de laatste raadsvergadering was er geen unaniem standpunt over de ingangsdatum van de herindeling en moest er gestemd worden.

Op dit punt waren er inderdaad altijd verschillende standpunten. Bij de laatste raadsvergadering hierover was er een onoverbrugbaar verschil van inzicht over al dan niet een datum. De coalitiepartijen hebben zich hier van hun slechtste kant laten zien door niet mee te willen werken aan een gezamenlijk standpunt, terwijl die opening voortdurend geboden werd.

Had het dorp Middelstum niet gewoon de kans moeten krijgen om zich los te trekken van Loppersum om zich aan te kunnen sluiten bij BMWE? Moeilijke vraag maar geef eens echt eerlijk antwoord.

Een eerlijk antwoord: dan had Middelstum die kans moeten proberen te pakken. Er is nooit een officieel verzoek uit het dorp Middelstum gekomen aan de raad of het college met die vraag. Nooit heeft iemand ingesproken tijdens de talloze herindelingsvergaderingen over het losmaken van Middelstum. Natuurlijk bereikten ons ook geluiden dat Middelstum liever bij BMWE wil. Maar dat bleef bij geluiden. Bij een voorstel hadden we hier niet bij voorbaat negatief tegenover gestaan.

Welke bruidsschatten van de voormalige gemeente Loppersum moeten mee naar DAL?

Openheid richting inwoners, de inspraakmogelijkheden (bijvoorbeeld de klankbordgroepen bij herinrichtingen en de dorpenrondes van het college). Ook de omgangsvormen in de raad (respectvol met elkaar omgaan) mogen mee naar de nieuwe gemeente. Als laatste oog voor de dorpen en het prachtige open landschap.

Vraag 3.

Er is nog erg veel onrust betreffende de bevingsproblematiek. Wat is uw inbreng als partij geweest de afgelopen 4 jaar en wat zijn uw speerpunten voor de komende periode?

VVD 1

De VVD zat natuurlijk niet in een gemakkelijk positie, maar we hebben altijd onze eigen koers gevaren in Loppersum en in de raad is er over dit onderwerp ook nooit discussie geweest. Alles werd raadsbreed gedragen. We hebben voortdurend aandacht gevraagd voor de rol van de plaatselijke aannemers, de enorme impact van het versterkingsprogramma, meer aandacht voor psychische klachten, een uitkoopregeling en de zorg die ondernemers hebben als hun bedrijf op een de lijst van beeldbepalende panden komt. Ook hebben we heel veel energie gestoken in de contacten met Den Haag. Zowel met de tweede kamer fractie als de minister. Hoewel dit natuurlijk nooit tot rechtstreekse resultaten lijdt, zijn we er van overtuigd dat het meegeholpen heeft aan de bewustwording van de problemen en ook aan enkele oplossingen

Vraag 4.

In veel gemeentes wordt er geen hondenbelasting meer geheven. In Loppersum is dat nog steeds het geval. Waarom houdt u deze (volgens velen onterechte) belasting nog steeds in stand?

Wat ons betreft wordt deze middeleeuwse belasting afgeschaft.

Kunt u de lezers ook vertellen wat de jaarlijkse opbrengst aan hondenbelasting is en hoe die besteed wordt?

Netto ongeveer 75.000 euro. Gaat in de algemene middelen.

Vraag 5.

Er is nog steeds veel discussie over het nieuwe DIFTAR-tarief, het anders inzamelen van afval. Wat was uw standpunt hierover? Hoe gaat u dit standpunt verdedigen als onze fusiegemeenten Appingedam en Delfzijl dit niet willen?

VVD 3

De VVD is altijd tegen diftar geweest. Met name omdat er en gemeentelijke fusie aankomt en er inderdaad een probleem ligt als Appingedam en Delfzijl dit niet willen. Ook is ons nog steeds niet duidelijk wat de voordelen zijn omdat machinaal na-scheiden steeds goedkoper wordt en na-scheiden toch altijd gebeuren moet omdat 100% scheiden een utopie is. Bovendien is er meer kans op zwerfvuil.

Vraag 6.

In Middelstum staat een prachtig verzorgingstehuis het Hippolytushoes genaamd. Niemand weet op dit moment hoe de toekomst van dit huis eruitziet. Wat is uw visie op zorg en onderwijs in de gemeente Loppersum? Gaat u ook uw best doen om dit huis voor Middelstum te behouden en zo ja wat is uw invloed en hoe gaat u dit doen?

Onderwijs:
Op school leren kinderen de kennis en vaardigheid waar ze later iets aan hebben. Op school leren ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. We zijn trots op onze juffen en meesters voor de klas. De VVD is voor het realiseren van 1 kindcentrum in een dorp, onder 1 onderwijskundig leiderschap en 1 schoolbestuur.

Zorg:
Iedereen verdient goede zorg. Het is normaal dat je elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Het is normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past.

Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daar bij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij de mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven op kleine schaal en inwonersinitiatieven zoals Zorgzaam Stedum en de zorgcoöperatie Loppersum. De VVD wil dat de zorg ook in de toekomst betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk blijft. We moeten naar nog meer maatwerk en zorg in de buurt. Hierbij wordt gekeken naar wat iemand zelf kan en waar ondersteuning van de overheid nodig is.

Hippolytushoes is eigendom van Woonzorg Nederland. Omdat steeds meer mensen langer thuis wonen heeft Zonnehuisgroep Noord de huur opgezegd. Als er een nieuwe organisatie Hippolytushoes wil huren juichen wij dat toe. De gemeente kan hier een stimulerende en faciliterende rol in spelen. De invloed van de gemeentepolitiek hierop is echter gering. Zoals al aangegeven zijn wij erg voor zorg op maat en ook in de buurt. Hippolytushoes zou hier zeker een rol in kunnen spelen.

Vraag 7.
Wat maakt u anders dan alle andere partijen en waarom moeten we juist op u stemmen?

De VVD is de enige echte liberale, lokaal gewortelde partij in Loppersum. Met mensen die weten wat er speelt in de dorpen. De leefbaarheid in de 17 dorpen staat bij ons voorop. Zo staat onderhoud van de sportvoorzieningen bij ons hoog in het vaandel. De VVD is ook de partij die zich werkelijk inzet voor de ondernemers in de gemeente Loppersum. De VVD wil dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Ruimte om te ondernemen! Doordat de VVD ook een landelijke partij is zijn er korte lijnen met de provinciale en landelijke politiek. Duidelijkheid en betrouwbaarheid staat bij ons voorop. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Bron & foto's: VVD Loppersum (30 januari 2018)