Middelstum werkt aan dorpscoöperatie in oprichting.

Alle bewoners van Middelstum, inclusief de aangrenzende dorpen Huizinge, Toornwerd en Westerwijtwerd krijgen eerdaags een enquête in de bus (of hebben deze inmiddels ontvangen) waarin vragen worden gesteld, bestemd voor alle leeftijdsgroepen, over de wensen en het aanbod rond hulp, steun, zorg en activiteiten gericht op een gezonde leefstijl. Het is een initiatief van de dorpscoöperatie in oprichting. De antwoorden zijn noodzakelijk voor het vormen een goed beeld van de behoefte en de ideeën van het dorp rondom deze thema’s.

Hippolytushoes

Steeds vaker kiezen dorpen ervoor om de regie in eigen hand te nemen en zelf plannen te maken voor de toekomst van de zorg in hun dorp. In een dorpscoöperatie bepalen inwoners zelf hoe ze dit willen organiseren. Er kunnen afspraken worden gemaakt over wat je onderling voor elkaar kunt betekenen en ook voor welke zaken je samenwerking zoekt met professionele zorgaanbieders. In februari worden de enquêteresultaten gebundeld en op 6 maart 2018 worden ze gepresenteerd aan het dorp. De initiatiefgroep baseert de vervolgstappen op deze resultaten.
De plannen voor het oprichten van een dorpscoöperatie zijn ontstaan vanuit de wens om als bewoner een grotere rol te kunnen spelen bij het in stand houden van voldoende hulp, steun, zorg en activiteiten in Middelstum en directe omgeving. Tevens is dit een belangrijke voorwaarde om de huidige zorginstelling ‘ het Hippolytushoes’ - die met sluiting wordt bedreigd - voor het dorp te behouden, belangrijk omdat het aantal ouderen dat zorg behoeft in de toekomst eerder zal toenemen dan afnemen. Tevens moet onderzocht worden hoe een vorm van professionele zorg geboden kan worden die toekomstbestendig is.

Een enthousiaste initiatiefgroep van bewoners - in samenwerking met Stichting Dorpsbelangen Middelstum -, wil graag verkennen hoe het dorp denkt over de oprichting van een dergelijke dorpscoöperatie en ook welke wensen, ideeën en mogelijkheden er zijn om iets voor elkaar te betekenen. Zij krijgen bij deze verkenning ondersteuning van het kenniscentrum en adviesbureau CMO STAMM.

De Initiatiefgroep Dorpscoöperatie Middelstum bestaat uit de volgende personen:
Arjen Hoeber, Diana Klaassens, Gerri Smit, Jacomine Meyling, Marianne Ubbink, Marie-Lou Gregoire, Oeds Odolphi, Pita van der Woude, Truus Smit, Yke Toepoel.

Bron: Initiatiefgroep Dorpscoöperatie Middelstum (26 januari 2018) foto toestel Archief