De NAM wordt strafrechtelijk vervolgd!

De GBB heeft de NAM aangeklaagd en uiteindelijk is het gelukt dat de NAM, via een beroep op artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering, vervolgd zal gaan worden. Want donderdag 20 april heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloten dat het Openbaar Ministerie de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet vervolgen voor het doorgaan met gas winnen in Groningen. Want dit gaswinnen gebeurt willens en wetens van de schadelijke gevolgen hiervan en het blootstellen van de bewoners aan levensgevaar. De Groninger Bodem Beweging is hierover zeer verheugd.

16072016Gaswinningsbesluit

De Groninger Bodem Beweging (GBB) meent dat de NAM de veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied bedreigt door op een onverantwoord risicovolle wijze gas te winnen. De NAM maakt zich daarmee bij voortduring schuldig aan strafbare feiten, waaronder het opzettelijk vernielen van gebouwen waardoor levensgevaar te duchten is. De gewraakte handelswijze van de NAM leidt tot een situatie waarin een aantal in het Europees Verdrag voor de Rechten van De Mens (EVRM) verzekerde mensenrechten wordt geschonden.

Daarom deed Mr. Spong in opdracht van de GBB op 11 september 2015 aangifte tegen de NAM bij de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Noord-Nederland, mr. J.R. Eland. Het openbaar ministerie (OM) heeft drie maanden later, op 8 december 2015, besloten niet tot vervolging van de NAM over te gaan.

In reactie hierop heeft de GBB getracht, via een artikel 12 Sv-procedure (Wetboek van Strafvordering), vervolging door het OM trachten af te dwingen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hier vandaag positief over beslist: de NAM moet worden vervolgd op basis van het ten laste gelegde.

De GBB is hierover verheugd en vertrouwt erop, dat op basis van een profesionele houding van het Ministerie van Justie alle mogelijke middelen daadwerkelijk ingezet worden om de NAM veroordeeld te krijgen. En wel binnen de kortst mogelijke termijn. Het heeft immers al veel te lang geduurd!

Bron: Groninger Bodem Beweging (21 april 2017) foto toestel Archief