Nieuwjaarstoespraak burgemeester Rodenboog
tijdens nieuwjaarsreceptie gemeente Loppersum.

Dames en heren, inwoners van de gemeente Loppersum en overige gasten, van harte welkom op de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de ondernemersverenigingen in de gemeente, de afdeling Fivelingo van LTO Noord en het gemeentebestuur van Loppersum. Het doet ons allen goed dat u vanavond met zovelen de weg naar ons gemeentehuis weer heeft weten te vinden.

06012017-Nieuwjaarsreceptie-1

Misschien herinnert u zich nog dat we de nieuwjaarsbijeenkomst vorig jaar met een dag hebben uitgesteld. Dat was om te voorkomen dat u vanwege ijzel halsbrekende toeren uit zou moeten halen om hier te komen. Daar hebben we nu geen last van. Maar toch lijkt ijs in de nieuwjaarstoespraken van dit jaar en de overdenkingen die daar rond Kerst en Oud en Nieuw aan vooraf gaan, een belangrijke rol te spelen.

Het gaat dan om het ijs dat gebroken moet worden tussen overheid en burger. Tussen bestuur en inwoner. En breder tussen de elite en een deel van de maatschappij dat zich steeds meer in de armen drijft van populisten. Als enig middel dat kennelijk resteert om ongenoegen te laten blijken. Ongeacht of dat ongenoegen op feiten of op gevoel is gebaseerd.

Dat werpt voor nu natuurlijk meteen de vraag op, wat is dat of wie zijn dat, de elite? De gekozen of benoemde bestuurders van bijvoorbeeld de gemeente, de ondernemersvereniging, de belangenorganisatie zoals de LTO? Een kleine test. Vertegenwoordigt u hier de elite? Steek dan uw hand op? Dank u wel. Bent u dan de veelbesproken ontevreden witte man? Voelt u zich door de elite in de steek gelaten? Dan mag u nu uw hand opsteken. Of maken we vanavond een eigen definitie van elite? Dat is bijvoorbeeld "Den Haag", "Europa" of de NAM. Dat is volgens mij te gemakkelijk. Ik kom daar later op terug.

06012017-Nieuwjaarsreceptie-2

Maar eerst. Wat staat u te wachten? Ik zal straks mijn toespraak waar ik stiekem al aan was begonnen voortzetten. Daarna geef ik het woord aan Pieter Huizinga die dit jaar het woord voert namens de LTO en de bedrijvenverenigingen in de gemeente Loppersum. Tenslotte zal Margriet Donker, namens de commissie vanuit de gemeenteraad, de winnaar bekend maken van de waarderingsprijs over 2016. In Loppersum de aanpeerdtjespries.

We beginnen met een traditie. Ik verzoek u om te gaan of te blijven staan en met mij het Grunnens Laid aan te heffen. Dank u wel. Uiteraard sluiten we de avond af met een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.


Beste mensen,

Blikken we terug of kijken we vooruit? Wat mij betreft vooral vooruit. Maar er is ook in het afgelopen jaar in de gemeente Loppersum voldoende gebeurt om met gepaste trots op terug te zien en om te gebruiken voor het beeld vooruit.

Ik ga eerst nog even terug naar mijn aanloopje van zostraks. De gemeente Loppersum speelt een bescheiden rol op het wereldtoneel, wanneer we het afzetten tegen fenomenen als de Brexit, terroristisch geweld, presidentsverkiezingen in Amerika, vluchtelingenstromen gedreven door geloof, politiek en verschil tussen arm en rijk.

Maar we hebben als gemeente en maatschappelijke organisaties wel te maken met de effecten van verschillende typen van onrust in de wereld en in eigen land op onze inwoners, in termen van angst en onzekerheid. Tel daar in Loppersum de gaswinning en de daaraan verbonden risico's en overlast bij op. Die wordt op vrijwel elk huisadres in onze gemeente gevoeld. Dat verplicht ons.

06012017-Nieuwjaarsreceptie-3

Wij verschuilen ons in alle bescheidenheid in Loppersum dan ook niet achter de verantwoordelijkheid van anderen en achter ontwikkelingen waar we als lokaal bestuur totaal geen greep op hebben.

De gemeente en de verbonden partijen staan het dichtst bij de inwoners. Alleen al daarom hebben we een belangrijke taak in het bewaren en het zoeken van de verbinding met de inwoners en het herwinnen en bewaren van vertrouwen, waar die is zoekgeraakt. Ik probeer aan de hand van verschillende onderwerpen een inkijkje te geven hoe we vanuit de gemeente op dat punt in 2017 weer een tandje willen bijschakelen.

Dat ons dat niet altijd gemakkelijk wordt gemaakt bewijst het dossier van de gaswinning. Later dit jaar
is het vijf jaar geleden dat we werden opgeschrikt door de beving in Huizinge. De productie is na een lang proces van hangen en wurgen uiteindelijk in stappen gehalveerd en rond Loppersum vrijwel stil gelegd. Dat lijkt een positief effect te hebben. Maar de vraag of het uitstel of afstel is van grotere gevaren kan nog steeds niet afdoend worden beantwoord.

In de tussentijd komt de versterkingsopgave, ondanks inspanningen van velen binnen en buiten dit huis, maar moeizaam op gang. We weten in de gemeente Loppersum inmiddels maar al te goed wat de versterkingsopgave van mensen kan vragen en hoe ingewikkeld de opgave is. In Loppersum en Middelstum zijn de eerste woningen daadwerkelijk versterkt. Over Stedum en 't Zandt hoop ik volgend jaar hetzelfde te kunnen zeggen. Maar we hebben ook nog 13 dorpen waar bijna vijf jaar na Huizinge hoegenaamd niets gebeurt.

06012017-Nieuwjaarsreceptie-4

Daarnaast wennen wij in vijf jaar kennelijk aan de gedachte dat het versterken van huizen tegen het risico van instorting een oplossing is, ook al blijft het risico op immense schade in stand.

Begrijp mij goed, wij zijn niet tegen versterken als dat voor de veiligheid nodig is. Maar we vinden wel dat ook alle mogelijkheden moeten worden aangegrepen om de productie verder te beperken. Zeker zolang niet duidelijk is hoe de risico's zich voor de langere termijn ontwikkelen en de versterkingsopgave niet beter uit de verf komt. En in het besef dat er grenzen zijn aan de omvang van een versterkingsoperatie die we technisch en maatschappelijk aankunnen.

Het recente instemmingsbesluit van de minister op het winningsplan van de NAM houdt daar volstrekt onvoldoende rekening mee. Mogelijkheden om de productie de komende vijf jaar voor alle zekerheid te verlagen worden uitgesteld en niet benut. Dat stelt ons ernstig teleur.

Het is om deze redenen dat wij, raad en college, ons tegenover onze inwoners verplicht hebben gevoeld om tegen dat besluit in beroep te gaan.

In Loppersum is na een lange en moeizame aanloop een begin gemaakt met de vervangende nieuwbouw van 43 woningen. Woningen die niet effectief konden worden versterkt. De wisselwoningen aan de Wirdumerweg en Over de Wijmers zijn van blijvende waarde. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het bestuursakkoord tussen Rijk, provincie en gemeenten en met de NAM, dat het gebied er op vooruit moet gaan.

Er is belangrijke voortgang geboekt ten aanzien van de scholen. In goede samenwerking tussen alle betrokken partijen en met de benodigde extra financiële injectie van het Rijk worden nieuwe scholen gebouwd in Stedum, Middelstum en Loppersum. Scholen in Westeremden, Zeerijp en 't Zandt worden versterkt en verduurzaamd. Hiermee zijn de scholen straks goed toegerust voor de toekomst en hebben we voorkomen dat scholen uit dorpen verdwijnen omdat ze niet veilig zijn. Een goed voorbeeld hoe we ook kansen kunnen pakken.

Ik vermeld, over kansen gesproken, ook de inspiratiedagen die we hier in november hebben gehad in het verlengde van het initiatief om vanuit Loppersum te experimenteren met 5G op het platteland. In goede samenwerking met de Economic Board. Met nieuwe ideeën voor toekomstige toepassing van 5G voor de agrarische sector, de zorg, het openbaar vervoer enzovoort.

Tsja, en dan de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Een nieuwe bestuurlijke schaal vraagt om een positieve keuze in welke richting dan ook. Met een goed beeld van wat voor gemeente we willen zijn en hoe we het verschil kunnen maken in de richting van onze inwoners. Met de vorming van de BMWE gemeente is een nieuwe situatie ontstaan. Zowel voor de gemeente Loppersum als voor Appingedam en Delfzijl. Naast de vraag hoe verder is het nu vooral zaak om het vertrek van Eemsmond uit de Eemsdelta te compenseren door vanaf vandaag een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen met de nieuwe buurgemeente die ontstaat. Dan leveren we tenminste geen bestuurskracht in.

Van bestuurlijke toekomst naar Middelstum is maar een klein stapje, zeg ik met een knipoog. In veel ontwikkelingen in 2016 stond Middelstum in onze gemeente centraal. Zo ging op één van de zonnigste dagen van vorig jaar een lang gekoesterde wens in vervulling. De opening van de Hippolytushal. In veel opzichten een symbool. Een verlaat kroonjuweel van artikel 12, een toonbeeld van bestuurlijke en ambtelijke vasthoudendheid, een voorbeeld van het verbinden van in het dorp aanwezige kracht. Met een geweldig resultaat. Maar in Middelstum is in 2016 veel meer uit het stro gezet. Het is, zoals bij veel grote reconstructies in de openbare ruimte, af en toe even slikken geweest. Maar in goed overleg tussen de bewoners in de verschillende straten en de gemeente is in Middelstum veel tot stand gebracht. Met als kers op de taart de herwaardering van het Asingapark en de afronding daarvan in 2017 in het verschiet. Zo'n dorp wil elke gemeente wel (houden)

Natuurlijk scheen het lampje in 2016 niet alleen op Middelstum. In Stedum en in Westeremden zijn de herinrichtingen afgerond. Aan het centrum van Loppersum is verder gewerkt en in 2017 beginnen we in 't Zandt. Ook daar zullen we op de zelfde manier het overleg zoeken met de inwoners om in goede samenwerking tot de beste resultaten te komen.

Nog even terug naar de bestuurlijke toekomst. Soms hebben we het idee dat ook wel eens te veel vooruit wordt gelopen op een mogelijke einde van het voortbestaan van de gemeente Loppersum. Zo heeft de organisatie van Kunstmonument bedacht dat 2016 de laatste keer zou moeten zijn. Dat spijt ons allen zeer. Kunstmonument zet Loppersum op een geweldige manier op de kaart en maakt steeds weer duidelijk dat de hele gemeente Loppersum een broedplaats is van talent en veel kunstenaars in Loppersum hun woon- en werkplaats combineren. Daar zijn we trots op. En hoewel de gemeente niet primair in het leven is geroepen om kunst te verzamelen willen we wel graag ook in dit huis een etalage zijn voor kunstuitingen uit de eigen gemeente. Ik wijs u even naar links.......

Ik heb u al gezegd hoe belangrijk we de relatie met onze inwoners vinden. Dat vraagt om vasthouden wat goed gaat, maar ook elke keer weer om een nieuwe oriëntatie hoe we deze relatie en de communicatie met onze inwoners verder kunnen verbeteren.

We blijven een open huis voor bijvoorbeeld de energie- en de zorgcorporaties die in de verschillende dorpen ontstaan, voor de zogenaamde Jarino's en alle andere inwoners en groepen van inwoners die zich organiseren rond de versterking van hun huizen en een beroep doen op onze ondersteuning. We blijven, als daar aanleiding voor is, vanuit het Regionaal Informatiepunt Gaswinning, de RIG, avonden organiseren als er nieuws te melden is.

Bij ons Klant Contact Centrum, het KCC, kunt u ook in 2017 zonder afspraak de hele dag terecht. In maart doen we er een schepje bovenop en starten we een proef met verlenging van onze avondopenstelling op donderdag.

We grijpen de fusie van Fivelingo en de Intergemeentelijke Sociale Dienst aan om het loket voor werk en inkomen terug te brengen naar het KCC, zodat u voor alle vragen in het sociaal domein op één punt terecht kunt. We blijven gastvrijheid verlenen aan het loket van het Centrum Veilig Wonen. Kortom een gemeentehuis met nog net geen touwtje uit de deur.

We blijven onze periodieke gesprekken met de dorpen voeren, maar stellen daarin de dorpsvisies die in vrijwel alle dorpen zijn gemaakt nog meer centraal.

06012017-Nieuwjaarsreceptie-5

In november hebben we de app "Natuurlijk Loppersum" uitgebreid met een afvalfunctie, waarmee iedere inwoner over een persoonlijke inzamelagenda kan beschikken.

Maar een bijzonder moment hebben we voor nu bewaard. Vandaag starten we met onze Facebook pagina en ik wil dat graag met u doen. Ik vraag u daarom om uw smartphone tevoorschijn te halen. Het mooie van het Engelse to like is dat het zowel leuk vinden als houden van kan betekenen. Dus vindt u Loppersum leuk of houdt u van Loppersum, in beide gevallen vraag ik u om ons te liken.

Ik dank u voor uw aandacht.

Bron: Gemeente Loppersum (6 januari 2017) foto toestel Jannes Klaassen