Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Loppersum sluit 2014 af met overschot van 76 duizend euro.

De jaarrekening 2014 van de gemeente Loppersum sluit met een overschot van 76 duizend euro. Wethouder Rudi Slager, portefeuillehouder Financiën is trots op dit positieve resultaat. "2014 was het eerste jaar na de periode waarin we de artikel 12-status hadden. We staan er financieel goed voor, maar we moeten wel de vinger aan de pols houden en alert blijven."

Gemeentehuis van Loppersum foto Jaap

Gaswinning
Ook in 2014 lag in alle bestuurlijke contacten de nadruk op veiligheid. De veiligheid van onze inwoners moet worden verbeterd door enerzijds minder gas te winnen en anderzijds door adequate versterkingsmaatregelen van woningen en gebouwen. Loppersum heeft daarnaast actief bijgedragen aan de ontwikkeling van een aantal regelingen die in 2014 van kracht zijn geworden voor onze inwoners, zoals de tijdelijke regeling waardevermeerdering, de nieuwbouwregeling en het loket leefbaarheid. Daarnaast hebben we vanuit het Regionaal Informatiepunt Gaswinning veel bijeenkomsten georganiseerd over gaswinning en aardbevingen.

Decentralisaties
Samen met Delfzijl en Appingedam is hard gewerkt om de decentralisaties per 1 januari 2015 ingevoerd te krijgen. Zowel voor jeugdzorg, WMO/AWBZ, participatie als passend onderwijs is projectmatig gewerkt aan de voorbereiding. Of de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen toereikend zijn valt te betwijfelen. Door scherp te monitoren hopen we hier snel een beeld van te krijgen, zodat we waar nodig bij kunnen sturen.

Prestaties gemeente
Wij willen ons profileren als een open, proactieve en deskundige organisatie, waar het prettig werken en mee samenwerken is. Om te meten waar we als gemeente staan, hebben we in 2014 het onderzoek 'Waar staat je gemeente' uitgevoerd. De uitkomsten waren positief, maar geven wel aanleiding tot een aantal actiepunten. Over twee jaar wordt het onderzoek weer uitgevoerd en onze ambitie is om dan hoger te scoren dan in 2014.

Bestuurlijke toekomst
In opdracht van de VGG en het college van GS is door een visitatiecommissie een advies opgesteld voor een toekomstbestendig bestuur in de provincie Groningen. Het advies is uitgemond in een voorstel tot grootschalige herindeling in combinatie met verbetering van de bestuurscultuur en het zich terugtrekken van de provincie op het eigen verantwoordelijkheidsdomein. De zeven gemeenten in Noord-Groningen hebben besloten tot een verkenning van de mogelijkheden om tot één nieuwe gemeente te komen. Vanuit Loppersum met de bedoeling deze variant te kunnen afwegen tegen het advies van de commissie Jansen en de DEAL-variant op de aspecten bestuurlijke opgaven, burgernabijheid en financieel perspectief. Hierbij geldt als uitgangspunt dat het om een gedragen keuze van de gemeenteraad moet gaan.

Openbare ruimte
Ook in 2014 is in verschillende dorpen in goede samenwerking met inwoners gewerkt aan grote herinrichtingoperaties. In Westeremden, Middelstum en Stedum zijn in 2014 deelfases succesvol afgerond en is gewerkt aan het vervolg. Het project 'Begraafplaatsen op orde' is afgerond en de begraafplaatsen liggen er weer fraai bij. In Loppersum is met een brug over de Wijmers het bestemmingsplan ontsloten en zijn de plannen met betrekking tot het centrum inmiddels in uitvoering.

Behandeling jaarrekening
De jaarrekening wordt op 29 juni 2015 door de gemeenteraad behandeld. Tot die tijd liggen de jaarstukken ter inzage bij het KlantContactCentrum van het gemeentehuis en in de bibliotheken van de gemeente Loppersum.

Bron: Gemeente Loppersum (28 mei 2015) foto toestel Archief