Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Lopster college in gesprek met Westerwijtwerd.

Het college van burgemeester en wethouders van Loppersum is bezig met de jaarlijkse dorpenronde. Zo heeft het onlangs gesproken met het bestuur van dorpsbelangen Westerwijtwerd. Doel van deze dorpenrondes is elkaar te informeren over diverse actuele zaken. Zowel de dorpsverenigingen als het college hechten hier veel waarde aan.

23052015AangezichtWesterwijtwerd

Met het bestuur van dorpsbelangen Westerwijtwerd is gesproken over de plannen om de brug over het Westerwijtwerdermaar te vervangen. Op dit moment is de brug nog eigendom van Waterschap Noorderzijlvest. Met dorpsbelangen en bewoners is al enkele keren overleg geweest over de voorgenomen plannen. Het is de bedoeling om nog dit jaar met een definitief plan te komen en in 2016 is de uitvoering van de werkzaamheden gepland. Ook dit zal samen met dorpsbelangen en bewoners worden besproken. Het is de bedoeling dat de gemeente uiteindelijk eigenaar wordt van de nieuwe brug.

Het college geeft de mogelijkheid aan om subsidie voor dorpsprojecten aan te vragen bij het Loket Leefbaarheid, dat via de Dialoogtafel tot stand gekomen is. Dorpsbelangen zegt hier zeker gebruik van te willen maken. Gelet op het geringe aantal meldingen en processen verbaal, kan volgens de wijkagent geconcludeerd worden dat Westerwijtwerd een dorp is waar het veiligheidsgevoel hoog is. Het bestuur van dorpsbelangen onderschrijft de conclusie van de wijkagent.

Bron: Gemeente Loppersum (23 mei 2015) foto toestel Archief