Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Inwoners tevreden over dienstverlening gemeente.

De gemeente Loppersum heeft in samenwerking met onderzoeksbureau I&O Research een onderzoek uitgevoerd onder inwoners naar hun mate van tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. Loppersum scoort met een gemiddelde van 6,7 weliswaar iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 6,6, maar het college van b&w beschouwt dit als een opdracht het nog beter te gaan doen.

Het onderzoek betrof de thema's woon- en leefomgeving, relatie burger – gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Aan het onderzoek hebben 747 inwoners meegedaan. Doel van het onderzoek was te bekijken op welke punten de gemeente de dienstverlening verder kan verbeteren.

Gemeentehuis van Loppersum foto Jaap

Tevreden over woon- en leefomgeving
Loppersum scoort op alle onderdelen van het onderzoek een voldoende. Inwoners zijn vooral tevreden over hun eigen woonbuurt (cijfer 7,8). Tweederde van de inwoners is bereid om zich in te zetten om de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te vergroten. Ook de mate waarin buurtbewoners voor elkaar klaar staan is hoger dan landelijk (respectievelijk 6,9 en 6,0). Daarnaast zijn inwoners over het algemeen positief over de inspanningen van de gemeente op diverse gebieden. De dienstverlening (6,7), de digitale faciliteiten en communicatie (6,6) en de inzet om te zorgen voor een goede woon- en leefomgeving (6,4) worden ruim voldoende gewaardeerd.

Inwoners meer betrekken bij gemeentelijk beleid
Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente volgens de inwoners meer moet doen om hen bij het beleid te betrekken. Hoewel Loppersum met een 6,2 in dit opzicht hoger scoort dan het landelijk gemiddelde van 6,0, is dit voor de gemeente aanleiding om hier extra aandacht aan te besteden. Loppersum wil nog beter luisteren naar inwoners, hen meer betrekken bij plannen en meer ruimte geven aan burgerinitiatieven.

Bron: Gemeente Loppersum (30 april 2015) foto toestel Archief