© Middelstum-info

Welkom op de website van Middelstum-info. Hier moet een verhaaltje komen ter introductie van onze website. Wie wat zijn wij en wat doen wij. Welkom op de website van Middelstum-info
Mail sturen
Bedrijven Bedrijven Verenigingen Verenigingen Donateur worden Donateur worden
AVG Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.Door het versturen van een mail naar ons via één van onze webformulieren staat uw naam en e-mailadres automatisch geregistreerd in het bestand van stichting Middelstum-info. Dit mailadres zal alleen door ons gebruikt worden om te reageren op uw mail. Het mailadres zal nimmer doorgegeven worden aan derden. Als u ons een bericht heeft gestuurd dan gaan wij deze plaatsen op www.middelstum-info.nl. Als u ons een mail stuurt gaat u er automatisch en stilzwijgend mee akkoord dat: Alle aangeleverde teksten en foto’s vrij zijn van copyright. Mochten er na het plaatsen van uw bericht op onze site claims van schrijvers van teksten of fotografen bij ons binnenkomen dan is deze claim automatisch voor de inzender van dit bericht. U bent als inzender van dit bericht zelf verantwoordelijk voor de WetAlgemeneVerordening Gegevensbescherming (AVG). Alle namen van personen en al het beeldmateriaal van personen dat in dit bericht voortkomt valt onder uw verantwoordelijkheid. We gaan ervan uit dat u zelf die maatregelen heeft getroffen die de wet van ons vraagt. De redactie van Middelstum-info en het bestuur van de stichting kan nimmer aansprakelijk worden gesteld als hier onzorgvuldig in is gehandeld. Mocht u na het plaatsen van uw ingezonden bericht op site bedenkingen hebben dan verzoeken we u om om ons dit z.s.m. mede te delen. Het bericht zal dan worden verwijderd. Middelstum 25 mei 2018 Het bestuur van Stichting Middelstum-info Disclaimer De Stichting Middelstum-Info neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.De Stichting Middelstum-Info is dan ook nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website en voor alle directe en indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staande met het gebruik van de informatie. Evenmin is de Stichting Middelstum-Info aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van (al dan niet tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze website of enige informatie op de website. Hyperlinks Veel van de verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden en waarover de Stichting Middelstum-Info geen controle heeft. De Stichting Middelstum-Info draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere websites en verplichten zich dergelijke websites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Intellectueel eigendom De woordmerken en logo's (hierna tezamen "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van de Stichitng Middelstum-Info of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op deze website afgebeelde zaken, behoren toe aan de Stichting Middelstum-Info of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.
Nieuwsarchief Nieuwsarchief