Raadsvragen inzake herindeling.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 27 januari 2018 heeft de fractie van de Christen Unie vragen gesteld aan het college met betrekking tot de herindeling. De vragen betreffen: In sommige plaatsen in onze gemeente (waaronder Middelstum) zijn er inwoners die een voorkeur uitspraken voor samenvoeging van hun dorp met het Hogeland.

Gemeentehuis van Loppersum foto Jaap

1. Kunt u aangeven of binnen het op te stellen Plan van Aanpak tot 2021 voldoende ruimte is om een eventuele democratische besluitvorming hierover (bijv. conform de procedure in Middag Humsterland) te laten plaatsvinden als een substantieel deel van de inwoners hierom verzoekt?
2. Kunt u een inschatting maken voor welke datum inwoners dit moeten aankaarten om een zorgvuldige besluitvorming hierover mogelijk te maken?

Middels deze memo reageren wij op de gestelde vragen.

In het op te stellen plan van aanpak ter voorbereiding van een herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum per 1 januari 2021 hebben wij de voorschriften van de Wet Algemene regels herindeling (hierna: Wet arhi) en de criteria van het landelijke Beleidskader gemeentelijke herindeling in acht te nemen.

Het opheffen en instellen van gemeenten geschiedt bij wet (in de Wet arhi een ‘herindelingsregeling’ genoemd). Dit geldt ook voor een “wijziging van gemeentegrenzen die naar verwachting het inwonertal van tenminste één van de betrokken gemeenten met 10% of meer zal doen toe- of afnemen” (artikel 1, eerste lid, sub b, Wet arhi). Dit is bij bijvoorbeeld Middelstum het geval. Het is echter op grond van artikel 5, vierde lid, Wet arhi niet toegestaan om een eventuele overgang van gebied van de gemeente Loppersum naar de nieuw te vormen gemeente Het Hogeland in procedure te brengen, omdat de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum al onderwerp zijn van een wetgevingsprocedure.

Daarnaast zijn er belemmeringen op grond van het vigerende 'Beleidskader gemeentelijke herindeling' voor wijziging van gemeentegrenzen. Hierin wordt aangegeven dat in het kader van het toetsingscriterium duurzaamheid moet worden voorkomen dat een nieuw gevormde gemeente (in dit geval Het Hogeland) binnen afzienbare tijd opnieuw betrokken wordt bij een herindelingsprocedure. Dit zou het geval zijn als delen van Loppersum per 1 januari 2021 over zouden gaan naar de gemeente Het Hogeland.

Omdat de gemeenten Westerkwartier en Het Hogeland beide op 1 januari 2019 fuseren zijn bovengenoemde belemmeringen en bezwaren in de situatie van Middag Humsterland niet aan de orde.

Deze wettelijke en beleidsmatige voorschriften maken dat, ook al zijn inwoners vrij om grenscorrectie aan te kaarten, het geen invloed kan hebben op het op te stellen plan van aanpak tot herindeling 2021, het herindelingsontwerp en de reactie van de drie betrokken colleges op de ingediende zienswijzen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

College van burgemeester en wethouders,

namens dezen,

A. Rodenboog, burgemeester.

J.H. Bonnema, secretaris

Bron: Gemeente Loppersum (9 maart 2018) foto toestel Archief

 

Middelstum

°C

YAHOO_WEATHER_
Vochtigheid: %
Wind:N tot